Contact

+31 (0)20 5254311
Contactform

                                                                                      

MEBIT organiseert drie infomiddagen over de masteropleiding MEBIT over Evidence Based Werken & Opbrengstgericht Innoveren in het eigen onderwijs.

 

 • Donderdag 14 april 2016, Eindhoven. Locatie: Stedelijk College, Henegouwenlaan 2, Eindhoven.

  Programma Eindhoven

 • Woensdag 11 mei 2016, Amsterdam. Locatie: Universiteit van Amsterdam, Singel 425, Amsterdam, Vondelzaal (in de Universiteitsbibliotheek).

  Programma Amsterdam

 • Vrijdag 20 mei 2016, Maastricht. Locatie: Universiteit Maastricht, Kapoenstraat 2, Maastricht, zaal 0.009.

  Programma Maastricht

Iedereen is van harte welkom. Om organisatorische redenen verzoeken we u aan te melden bij Astrid Lamers (info-ta@maastrichtuniversity.nl). Wie vooraf al wat meer wil te weten komen over MEBIT, vindt informatie op tierweb.nl.

Ook mogelijk: een meeloopdag. Kom een dagje meekijken bij de huidige lichting eerstejaarsstudenten in Maastricht. Neem hiervoor contact op met Astrid Lamers.

TIER gaat lente- en zomerscholen evalueren

De VO-raad – die samen met CNV Onderwijs uitvoering geeft aan het project Zomerscholen - heeft besloten het onderzoek naar het effect van de lente- en zomerscholen en de evaluatie van het proces van de lentescholen te gunnen aan TIER, Universiteit Maastricht. De projectleiding is in handen van Dr. Carla Haelermans, en zij wordt in de projectuitvoering bijgestaan door Prof. Dr. Wim Groot, Dr. Joris Ghysels en dr. Iryna Rud. Het project loopt van april tot en met december 2016.

NRO project 'Doorstroom mbo-hbo en uitval in het hbo'

In het kader van het NRO project 'Doorstroom mbo-hbo en uitval in het hbo' vond op 12 januari een eerste publieke voorstelling plaats. Het onderzoek naar de doorstroom van mbo-hbo is in september 2015 van start gegaan en loopt tot augustus 2018. Eline Sneyers (TIER/Universiteit Maastricht) vertelde op de bijeenkomst over haar literatuuronderzoek naar de doorstroom van studenten van het mbo naar het hbo en uitval in het hbo. Daarnaast keek zij naar welke interventies er zijn om doorstroom te stimuleren en uitval te voorkomen en naar interventies die gericht zijn op mbo-studenten.

MEBIT-studenten nemen deel aan EAPRIL-conferentie in Luxemburg, 24 tot 27 november 2015

Als onderdeel van hun opleiding stelden de MEBIT-studenten hun onderzoek voor aan een internationaal gezelschap van onderwijsonderzoekers en lerarenopleiders.

The Workshop 'Efficiency in Education' will be held at Politecnico di Milano School of Management, on October 20th and 21st, 2016.

Henry M. Levin (Teachers College, Columbia University) and Daniel Santin (Universidad Complutense, Madrid) will participate as keynote speakers. The deadline for abstract submissions is July 1st, 2016 - notification of acceptance will be provided by July 15th, 2016.
Local organizer is Prof. Tommaso Agasisti, who can be contacted for informal inquires about the submissions.
The Workshop is organized in collaboration with TIER Maastricht University and LEER KU Leuven.
More information and call for papers
www.efficiencyworkshop.polimi.it

Nieuwe bundel in de reeks Meesterwerken

Deze nieuwe bundel is de zesde in de reeks Meesterwerken van de Academische Master Evidence Based Innovation in Teaching (MEBIT). Het onderzoek laat zien dat docenten met een evidence based houding zelf kunnen bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van onderwijs.

Klik op het boekje om deze bundel te downloaden.

 

The ‘Top Institute for Evidence Based Education Research’ at Maastricht University has openings for PhD students in the field of Evidence Based Education.

TIER is an ambitious, inter-disciplinary and internationally oriented research and education group at the Faculty of Humanities and Sciences of Maastricht University. We aim for high quality research which investigates ‘what works’ in education. Too often educational innovations are introduced without examining their (cost)effectiveness. At TIER, you will set-up and evaluate (quasi-) experiments of educational innovations.

Interested?

"Current Trends in Higher Education in Europe"

TIER, LEER en de pedagogische hogeschool Steiermark organiseren een internationale conferentie rond recente veranderingen in het hoger onderwijs. De conferentie focust o.a. op internationalisering, mobiel leren, en multiculturele leeromgevingen. Kristof De Witte (TIER) geeft er een keynote rond uitval en rendement in het hoger onderwijs. Verder informatie kan gevonden worden op http://www.conferenceforteachertraining.org.

Symposium ‘Het gebruik van digitale oefenprogramma’s voor taal en rekenen in het VO’ groot succes!

Het symposium over het gebruik van digitale oefenprogramma’s voor taal en rekenen in het VO op 14 oktober op het Dendron College in Horst was een groot succes. Ongeveer 35 deelnemers genoten van de interactie tussen onderzoekers en praktijk onder leiding van dagvoorzitter Joris Ghysels. Eerst presenteerden onderzoekers Carla Haelermans, Jordi Vermeulen en Inge Molenaar hun onderzoek over Muiswerk, Got it?! en Schooltas en Pulse On. Daarna bespraken vertegenwoordigers van de deelnemende scholen en van Muiswerk Educatief van het organiserende onderzoeksconsortium de praktische toepasbaarheid (van het onderzoek) op hun scholen/in hun organisatie. Het publiek was enthousiast over de middag en is na de afsluitende borrel geïnspireerd huiswaarts gegaan.

Klik op de foto voor een grote versie.

 

 

Europese subsidie voor TIER


De TIER onderzoekers van de Universiteit Maastricht hebben een omvangrijke Europese subsidie verworven in het kader van Horizon 2020. Via het project, met als titel Economics of Education Network (EDEN), wordt een intensieve samenwerking opgezet met KU Leuven (België), Politecnico di Milano (Italië) en de Universiteit van Boedapest (Hongarije). In het project zal het gebruik van nieuwe econometrische modellen verkend worden, comparatieve studies uitgevoerd, en diverse workshops voor PhD studenten worden georganiseerd.

NRO financiering voor ‘Verbeterde aansluiting mbo-hbo: wat werkt?’

Jaarlijks valt ongeveer 17% van de mbo-studenten tijdens of gelijk na het eerste jaar op het hbo definitief uit; ze keren niet meer terug in het hoger onderwijs. Ter vergelijking: 6% van de havisten en 3% van de vwo-ers valt definitief uit na het eerste jaar. Niettemin hebben mbo- en hbo-instellingen de afgelopen jaren uiteenlopende initiatieven ontplooid om voortijdige uitval van mbo-studenten in te voorkomen. De effectiviteit van deze interventies is echter onduidelijk.
Dit brengt ons tot de volgende onderzoeksvragen:
1) Waarom vallen mbo-studenten uit gedurende of gelijk na het eerste jaar op het hbo?
2) Welke (keten)initiatieven worden ontplooid om deze uitval van mbo-studenten tegen te gaan?,
3) Hoe werken deze (keten)interventies en welke impact hebben ze op de uitval van mbo-studenten?
4) Onder elke voorwaarden lenen succesvolle interventies zich voor transfer naar andere mbo-hbo trajecten?
TIER onderzoekers Kristof De Witte, Sofie Cabus en Eline Sneyers maken het onderzoek samen met ECBO en HAN.

Scholingsrechten meenemen naar nieuwe werkgever

Wim Groot en Henriëtte Maassen van den Brink pleiten in een artikel in Het Financieele Dagblad ervoor om de werknemer eigenaar van scholingsbudgetten te maken, net als bij pensioenkapitaal en vakantiebudgetten, ook als de werknemer (vrijwillig) van baan verandert. Belemmeringen voor het volgen van scholing verklaren voor een deel de bevinding uit een recente Oeso studie dat 23% van de werknemers in Nederland aangeeft wel een opleiding te willen volgen maar dit toch niet doet.

Klik op bovenstaand plaatje om het artikel uit Het Financieele Dagblad te lezen.

 

NRO steunt meta-cognitie-onderzoek

MEBIT-alumni Rodica Ernst (leerkracht Udens College) en Plonie Nijhof (leerkracht Herman Wesselinkcollege ) hebben samen met MEBIT-docent Joris Ghysels een subsidie gekregen van NRO, het Nationaal Regieorgaan voor Onderwijsonderzoek, om verder onderzoek te verrichten naar het effect van een training van de metacognitieve vaardigheden voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Tijdens hun MEBIT-studie gingen de beide leerkrachten al met dit thema aan de slag en gedurende het lopende schooljaar zetten ze samen een ruimer onderzoeksproject op.

Dat wordt nu beloond met een NRO-subsidie. Daarmee zal in schooljaar 2015-2016 een experiment worden opgezet dat evalueert hoe de IMPROVE-methode de leerresultaten van havo- en vwo-leerlingen verbetert, voor wiskunde en economie, in de onderbouw en de bovenbouw.

TIER evalueert maatregelen voor talentontwikkeling in de Metropoolregio Amsterdam

Het ministerie van Sociale Zaken en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) investeren gezamenlijk ruim 14 miljoen euro in het programma ‘Werk maken van Talent’. Dit regioplan, opgesteld door de Amsterdam Economic Board (Board) onder leiding van prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink (hoogleraar UvA en UM, TIER, Faculteit Economie en Bedrijfskunde), is gericht op het optimaal benutten van talent op de regionale arbeidsmarkt. De komende twee jaar worden tien maatregelen uitgevoerd om talenten op te leiden of om te scholen voor banen in kansrijke sectoren. Met talent wordt niet alleen de hogeropgeleide  burger bedoeld maar iedereen die haar of zijn steentje kan bijdragen aan economische groei en welvaart “van voorschoolse educatie tot en met de oudere werknemer”.

 Klik op de fotoYouTube om de presentatie van het ministerie op YouTube te zien.

Het topinstituut Evidence  Based Onderwijs Onderzoek (TIER) van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Maastricht zal  een innovatieve onderwijs en arbeidsmarktmonitor voor de hele MRA regio ontwikkelen - waarin publieke data met onderwijsdata en private data van bedrijven zijn gekoppeld. Daarnaast voert TIER netto effectiviteitstudies uit om zo te komen tot kansrijk regionaal onderwijs en arbeidsmarktbeleid. Informatie: h.maassenvandenbrink@uva.nl of w.groot@maastrichtuniversity.nl

Lustrum-editie Academische Meesterwerken

Op vrijdag 7 november is de vijfde bundel in de reeks Academische Meesterwerken van de Academische Master Evidence Based Innovation in Teaching (MEBIT) gepubliceerd. Het in deze bundel gepresenteerde onderzoek laat zien dat docenten met een evidence based  houding zelf kunnen bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van onderwijs. De bundel bevat bijdragen van MEBIT studenten die op 7 november (Amsterdam) en 14 november (Maastricht) hun master diploma hebben ontvangen.


U kunt de bundel (pdf, 4 Mb) hier downloaden.

Toekenning promotiebeurs NWO aan TIER onderzoeker Roel Ariës

Aan Roel Ariës is de promotiebeurs voor leraren toegekend. De docent geschiedenis en staatsinrichting bij stichting LVO  gaat bij TIER onderzoek doen naar trainingsmodellen die redeneervaardigheden van middelbare schoolkinderen verbeteren in Mens- en Maatschappijvakken.

Schoolexamens en centraal schriftelijke examens van Cultuur- en Maatschappijvakken (geschiedenis, maatschappijwetenschappen, kunstgeschiedenis) bevatten veelal een groot aantal redeneervragen. De antwoorden op redeneervragen schieten vaak tekort. Het ontwikkelen van redeneervaardigheden is daarom zeer belangrijk. Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een algemeen trainingsmodel om redeneervaardigheden te verbeteren dat ingezet kan worden in drie kernvakken van het Cultuur- en Maatschappijprofiel, te weten geschiedenis, kunstgeschiedenis en maatschappijwetenschappen.

Het trainingsmodel traint het werkgeheugen. Het werkgeheugen, belangrijk om te kunnen redeneren, is bij pubers nog niet ten volle ontwikkeld. Er is weinig bekend op welke manier methoden van brain-based learning ter bevordering van redeneervaardigheden in schoolcurricula geïmplementeerd kunnen worden. Dit onderzoek vult deze lacune in onze kennis. Het onderzoek draagt bij aan het inzichtelijk maken van de criteria waardoor werkgeheugentrainingsprincipes geïmplementeerd kunnen worden in bestaande onderwijscurricula: wat zijn de mogelijkheden en grenzen van implementatie? ‘Leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs kunnen een beurs krijgen voor een promotieonderzoek. Het doel is de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk. Ook verhoogt een groter aantal gepromoveerde leraren voor de klas de kwaliteit van het onderwijs en versterkt het de aansluiting tussen universiteiten en scholen.’

Promotiebeurs NWO

Nederland in ideeën 2015

            
Welkom! Dit bericht is onderdeel van de online tentoonstelling Nederland in ideeën, waarin 93 wetenschappers, ondernemers en kunstenaars antwoord geven op één vraag van Paulien Cornelisse:                                               

‘Welk inzicht uit je vakgebied kan anderen helpen in het dagelijks leven?’

De tentoonstelling is verspreid over 93 websites. Op deze site vind je het antwoord van Ferry Haan, TIER-PhD-er . Je kunt onderaan dit bericht doorklikken naar het volgende antwoord, of een bezoekje brengen aan de ‘centrale hal’ van de tentoonstelling.

Invloed van een ICT-tool op onderwijsprestaties en -efficiëntie

In de meeste westerse landen zijn er veel middelen vrij gemaakt om te investeren in computers, whiteboards, connectiviteit, en software. De vraag is wat deze investeringen hebben opgebracht. Schoolbesturen verantwoorden de onderwijsinnovaties vaak vanuit een efficiëntiestandpunt. Hiermee wordt bedoeld dat met een gegeven budget hogere leerresultaten behaald kunnen worden, of dat er voor de gegeven leerresultaten minder budget /personeel vereist is.

Deze rapportage is een samenvatting van een onderzoek door het Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) in opdracht van het Ministerie van OCW en met medewerking van ThiemeMeulenhoff. Het focust op de invloed van een ICT-rekentool (Gotit?!) op rekenprestaties en efficiency.

TIER krijgt bezoek uit Korea

Op 7 november bezochten 25 Koreaanse Onderwijsinspecteurs TIER Maastricht. De inspecteurs waren in het bijzonder geïnteresseerd in het TIER onderzoek naar voortijdig schoolverlaten. TIER onderzoeker Kristof De Witte gaf hen in een workshop van 2 uur een overzicht van wat werkt om vsv te verminderen. Eerder had de Koreaanse delegatie ook al Nederlandse Onderwijsinspectie, de Duitse Onderwijscommissie en een Duitse middelbare school bezocht. TIER was hun vierde en laatste werkbezoek.

Brede scholen leiden niet tot beter onderwijs

Brede scholen zijn steeds populairder, maar de leerlingen presteren niet beter dan op reguliere scholen. Subsidies die dat beogen, kunnen daarom worden afgeschaft.

Dit blijkt uit het proefschrift van Marieke Heers. Zij promoveerde vrijdag 3 oktober jl. bij TIER (Top Institute Evidence Based Education Research) van de Universiteit van Maastricht. Dit onderzoek is onderdeel van het programma Kennis voor Krachtige Steden van Platform31.


Lees hier meer.

MEBIT opleiding start voor het zesde opeenvolgende jaar!

Evidence based werken in het onderwijs; MEBIT

Geen veronderstellingen of vooroordelen maar feiten

In september 2015 is de MEBIT opleiding voor de zesde maal gestart!

Evidence based innovation – wetenschappelijk onderbouwde vernieuwing – houdt in dat docenten zich niet laten leiden door veronderstellingen of vooroordelen, maar door feiten. Ideeën voor onderwijsvernieuwing zijn er genoeg, de vraag is: wat werkt? Die vraag vormt het uitgangspunt van het MEBIT-programma. Het eerste programma is in maart 2009 in Maastricht van start gegaan.

 • MEBIT is een programma ter grootte van één jaar (60 ects), maar is opgezet als een tweejarige parttime opleiding.
 • Het is ook mogelijk onderdelen (modules) van het volledige programma te volgen, welke worden afgesloten met een certificaat van deelname
 • MEBIT resulteert in het diploma Master of Science in Evidence-based Innovation in Teaching.
 • MEBIT is NVAO geaccrediteerd.

U vindt hier meer informatie over de opleiding.

The aim of the Top Institute for Evidence Based Education Research is to conduct excellent scientific research and to put the results of this research at the services of (and make usable for) educational practice and educational policy. The Top Institute wants to develop …

Naar de website >

Best Evidence voor beter onderwijs. Wat werkt in het onderwijs? Wat moet ik doen om de prestaties van de leerlingen te verhogen? Hoe wordt m’n school beter? En welk beleid leidt tot beter onderwijs? Op deze site vindt u antwoorden op deze vragen.

Naar de website >

De MEBIT opleiding wil docenten bereiken die de wisselwerking tussen wetenschappelijke kennis en de onderwijspraktijk willen verbeteren door evidence based te werken. MEBIT richt zich op leraren die willen investeren in hun loopbaan en graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling …

Naar de website >

CELL staat voor Centre for Evidence based Life Long Learning. Het is een initiatief van TIER/DTPA. Deze opleiding is bestemd voor docenten, beleidsmakers en stafleden die wetenschappelijk onderzoek willen verrichten om de effectiviteit van beleid, interventies en innovaties …

Naar de website >
Share this page:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail