Contact

+31 (0)20 5254311
Contactform

Rythovius College bezoekt TIER

Op 21 februari 2017 kwam het Rythovius College voor het derde jaar op rij op bezoek bij TIER Maastricht. Het Rythovius College bracht 86 vwo leerlingen mee van de vijfde klas onder leiding van MEBIT-alumni Erwin van Dooren (https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/master/master-evidence-based-innovation-teaching-mebit). De leerlingen bezochten TIER met als doelstelling bij te leren over het kennen en kunnen van goed onderzoek doen. Het algemene onderzoeksthema was het internationale karakter van de Universiteit Maastricht. Na enkele colleges in de voormiddag gingen de leerlingen in de namiddagworkshop aan de slag met gegevens die ze zelf in Maastricht verzameld hadden bij respondenten die studeerden aan de Universiteit Maastricht.

Informatiedagen:

masteropleiding MEBIT over onderwijsvernieuwing op basis van kennis

Kom meer te weten over deze deeltijdse academische masteropleiding voor onderwijsprofessionals op onze informatiedagen.

  • Vrijdag 17 maart 2017 - Maastricht (UM)
  • Dinsdag 23 mei 2017 – Amsterdam (UvA)

Tijdstip: 15.00-16.30 uur                          Aanmelden kan via info-ta@maastrichtuniversity.nl.

OF

Kom een dagje meekijken bij de huidige lichting eerstejaars studenten in Maastricht. Neem hiervoor contact op met ons via info-ta@maastrichtuniversity.nl.

U kunt ook voor meer informatie, specifieke vragen of een persoonlijk gesprek gerust contact opnemen met programmaleider dr. Joris Ghysels of met prof. dr. Wim Groot.

NRO onderzoek naar de voorwaarden voor succesvolle doorstroomtrajecten mbo - hbo

Het NRO onderzoek van Kristof De Witte, Eline Sneyers en Sofie Cabus naar de voorwaarden voor succesvolle doorstroomtrajecten van mbo naar hbo werd onlangs gedeeld via de Kennisrotonde van NRO. Interventies die een succesvolle doorstroom bevorderen, zijn onder andere proefstuderen, loopbaanbegeleiding en mentoring. Verdere informatie via https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/voorwaarden-succesvol-traject-doorstroom-mbo-hbo/

Kwetsbare groepen dreigen buiten de boot te vallen bij een leven lang leren

Maandag 23 januari 2017 houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over een leven lang leren. Al sinds jaar en dag staat de overheid op het standpunt dat een leven lang leren op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van betrokkenen zelf is. Zo is scholing van werkenden primair de verantwoordelijkheid van werknemers en werkgevers. Dit geldt voor zowel de deelname aan scholing als de financiering ervan.

Overheidsbemoeienis is hier niet direct noodzakelijk. De overheid heeft echter wel een verantwoordelijkheid als het gaat om de scholing voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Zo financiert de overheid scholingsprogramma's voor werklozen en kunnen laaggeletterden via het volwassenenonderwijs hun taal en rekenvaardigheden vergroten. Hier zijn echter wel knelpunten in toegang en deelname, maar ook in de afbakening van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Lees hier het volledige artikel uit Het Financieele Dagblad van 21 januari 2017 van Wim Groot en Henriette Maassen van den Brink, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Maastricht.

Wat verklaart de relatie tussen crimineel gedrag en vroegtijdig schooluitval?

Studenten die crimineel gedrag vertonen hebben een 11 procentpunt hogere kans op vervroegde schooluitval dan studenten die niet crimineel actief zijn. Maar “Correlation does not imply causation” en daarom is onderzocht welke factoren voornamelijk verantwoordelijk zijn voor deze correlatie. We controleren voor mogelijke onderliggende factoren door diverse achtergrondvariabelen op te nemen in onze modellen en door te controleren voor aspecten die worden gedeeld op het schoolniveau, het familieniveau, en tussen tweelingen binnen de familie. Uit de analyses blijkt dat het grootste deel van de correlatie tussen jeugdcriminaliteit en schooluitval verklaard kan worden door school-specifieke, familie-specifieke en individu-specifieke kenmerken. Mocht er al sprake zijn van een daadwerkelijk causaal effect van jeugdcriminaliteit op schooluitval, dan is dit effect relatief klein. Daarentegen is er een veel sterkere relatie tussen het plegen van zwaardere delicten en schooluitval. Deze relatie blijkt in mindere mate gedreven te worden door de verschillende zichtbare en niet-zichtbare aspecten waarvoor gecontroleerd is. Deze resultaten komen voort uit een recente studie van Iryna Rud, Chris van Klaveren, Henriëtte Maassen van den Brink en Wim Groot. De Engelstalige versie van deze studie is te vinden op: http://link.springer.com/article/10.1007/s10940-016-9326-5 

EDEN Summer School

May 29-31, 2017, Leuven (Belgium)

The EDEN summer school provides junior and senior researchers the opportunity to discuss their research on education economics. It counts 9 invited speakers: Tommaso Agasisti, Carla Haelermans, Daniel Horn, Erwin Ooghe, Nicky Rogge, Mike Smet, Geert Van Campenhout, Kristof De Witte and Dieter Verhaest. The invited speakers present a blend of theory and empirical issues on the use of experiments in education, the financing of education and the measurement of performance in education.

Selected junior researchers have the opportunity to present their work (or research ideas) and receive feedback from senior researchers.

More information on the summerschool can be found here.

Mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt: feit of fictie? – Het perspectief van de werkgevers

Hoewel in 1991 nog bijna de helft van de Nederlandse werkgevers aangaf dat het werknemersbestand onvoldoende toegerust is voor de eisen die het werk stelt, was dit in 2011 nog maar een kwart van de werkgevers. Deze trend is onder meer toe te wijden aan het gestegen opleidingsniveau van de Nederlandse beroepsbevolking. Dit blijkt uit een onderzoek van Sofie Cabus en Melline Somers dat is verricht in het kader van het project ‘Mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt’ EN dat wordt gefinancierd door Instituut Gak.

Het aantal jongeren dat deelneemt aan het hoger onderwijs is zowel in Nederland als in andere OECD landen sterk toegenomen en heeft de vraag doen rijzen wat de implicaties zijn geweest voor de arbeidsmarkt. De literatuur rondom mismatch geeft geen eenduidig antwoord op deze vraag. Hoewel empirisch onderzoek enerzijds wijst op een toename van overscholing op de arbeidsmarkt, zijn er anderzijds ook aanwijzingen dat de vraag naar hoger opgeleiden sneller is gestegen dan het aanbod. Het beeld dat momenteel bestaat van de consequenties die de onderwijsexpansie met zich mee heeft gebracht is daarmee incompleet en is beperkt gebleven tot het perspectief van de werknemer. In dit paper nemen we een andere invalshoek en gaan we in op de vraag of werkgevers hebben geprofiteerd van het toegenomen opleidingsniveau van de Nederlandse beroepsbevolking. Hiermee beogen we meer inzicht te bieden in de gevolgen van de onderwijsexpansie die in de afgelopen decennia heeft plaatsgevonden.  

Het volledige Engelstalige paper is hier te vinden en zal binnenkort verschijnen in het internationale tijdschrift Studies in Higher Education. De Digital Object Identifier (DOI) van het paper is 10.1080/03075079.2017.1284195

Het effect van nascholingsprogramma's voor leraren op prestaties van leerlingen

Nascholingsprogramma’s voor leraren hebben groter effect op rekenprestaties dan op leesprestaties van leerlingen. Dit blijkt uit een systematisch overzicht van het onderzoek op dit terrein door Camilo Carillo, Henriette Maassen van den Brink en Wim Groot. Zij vinden verder dat in de literatuur grotere effecten van nascholingscursussen voor leraren worden gevonden in ontwikkelingslanden dan in ontwikkelde landen, voor leraren op scholen in niet-stedelijke gebieden dan in stedelijke gebieden, en grotere effecten in het basisonderwijs dan in het voortgezet onderwijs. Langduriger nascholing levert ook meer op. Nascholingscursussen gericht op vergroten van de pedagogische vaardigheden leveren verder meer leerwinst op dan cursussen gericht op inhoudelijke kennis. Versterken van pedagogische vaardigheden heeft vooral effect op leesprestaties, terwijl nascholing gericht op vergroten van de inhoudelijke kennis heeft vooral effect op de rekenprestaties van leerlingen.

TIER WORKING PAPER SERIES
TIER WP 16/03

Eden project PhD course

Fritz Schiltz gaf op 13/12 in het kader van het Europese Eden project een PhD course. Tijdens deze dag ging Schiltz dieper in op niet-parametrische en flexibele specificaties om productiefuncties in het onderwijs te schatten. Na een theoretische uiteenzetting volgde een hands-on sessie in Stata.

Tweede MAGISTER-bijeenkomst bij Melanchthon

Op 7 december verzorgde TIER de tweede bijeenkomst van de onderzoekstraining voor “Magisters”, de docent-onderzoekers van scholengemeenschap Melanchthon. De betrokken docenten verbeterden hun vaardigheid om wetenschappelijke literatuur te verwerken en gingen aan de slag met Excel-gegevens uit het leerlingvolgsysteem van hun school, om niet alleen tabellen en grafieken te produceren, maar de cijfers ook te toetsen op statistische significantie (“Toeval of trend?”).

Masteropleiding MEBIT in registerleraar.nl

 

De masteropleiding Master Evidence Based Innovation in Teaching met registratienummer oEXmTczLqQ is gevalideerd door de registercommissie van registerleraar.nl. De master is nu met 1680 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl.

 

 

 

Onderzoek naar META-methode bekroond met de NRO-onderwijsprijs 2016.

Op 2 november won Rodica Ernst (Udens College) en het META-team bestaande uit Plonie Nijhof (Hermann Wesselink College) en Joris Ghysels (TIER, Maastricht University) de NRO-onderwijsprijs voor hun onderzoek naar de zelf ontwikkelde META-methode. Na twee jaar vooronderzoek op de eigen scholen hebben zij de effectiviteit en de overdraagbaarheid van de META-methode getest onder 17 docenten en 653 havo/vwo leerlingen. Het NRO-jury roemt met name de aanpak en de degelijke onderbouwing van het onderzoek en betitelt de methode als inspirerend en waardevol.

Voor meer informatie over de META-methode, het onderzoek en de prijs:

https://www.nro.nl/prijs/genomineerden-2016/rodica-ernst/

Mebit studenten presenteren op de Eapril 2016 in Porto

Van 21 tot 26 november vond in Porto de 11de  Eapril conferentie plaats in Porto, Portugal. Deze conferentie van de “European Association for Practitioner Research on Improving Learning in education and professional practice” vond plaats in de “Instituto Superior de Engenhario do Porto (ISEP)”, één van de meest vooraanstaande technische universiteiten in Portugal.  Het thema van dit jaar: “Challenges of the digital Era for Education, Working and Learning: Researchers and Practitioners in Dialogue” stond centraal. Op dit congres delen onderwijsonderzoekers, docenten en aanverwante vakgenoten hun ervaringen met (voornamelijk) praktijkgericht onderzoek. Volgens jaarlijkse traditie hebben ook onze MEBIT-studenten hun onderzoek gepresenteerd in verschillende Present & Discuss sessies. Een mooie ervaring voor onze studenten.

Drie generaties MEBIT presenteren hun (vervolg)onderzoek op de Eapril in Porto

Naast onze huidige studenten hebben ook drie alumni een presentatie gegeven over hun (vervolg)onderzoek op de Eapril in Porto. Dat leverde naast allerlei inzichten in de metacognitieve vaardigheden van middelbare scholieren ook een mooie foto op van programmaleider Joris Ghysels met drie generaties MEBIT-studenten. Rodica Ernst-Militaru en Plonie Nijhof presenteerden hun onderzoek naar een domeinspecifieke training in metacognitieve vaardigheden van leerlingen. De onlangs afgestudeerde Leonie Reinen presenteerde haar onderzoek naar het effect van metacognitieve vaardigheden op het zelfvertrouwen en cognitieve prestaties van studenten voor het vak biologie. Nicole Koolen-Didden verwacht in 2017 af te studeren en presenteerde haar onderzoek naar het effect van metacognitie op onderpresterende leerlingen. Joris Ghysels mocht de organisatie in goede banen leiden.

Zevende bundel in de reeks Meesterwerken

Deze nieuwe bundel november 2016) is de zevende in de reeks Meesterwerken van de Academische Master Evidence Based Innovation in Teaching (MEBIT). Het onderzoek laat zien dat docenten met een evidence based houding zelf kunnen bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van onderwijs.

Klik op het boekje om deze bundel te downloaden.

  

13 oktober 2016 - Werkevent Werk maken van talent

Op 13 oktober vond Werkevent Werk maken van Talent plaats. Lees hier het verslag. Een paar highlights in relatie tot House of Skills:

Presentatie Advies - Vakmanschap voortdurend in beweging

Dit advies van de Onderwijsraad is gericht op het verbeteren van de aansluiting tussen mbo, arbeidsmarkt en een leven lang leren en bevat drie aanbevelingen:

  • Versterk de regionale aanpak
  • Stimuleer en ondersteun eigen verantwoordelijkheid
  • Zorg voor een persoonlijk postinitieel scholingsbudget 

Kortom, dit advies sluit prachtig aan op het House of Skills.

Presentatie Onderwijs en arbeidsmarktmonitor

Uit de monitor wordt geconcludeerd dat de economie in de MRA aantrekt. Er zijn meer vacatures en meer mensen komen aan het werk. Maar dat met name de middelbaar opgeleiden en migrantenjongeren daar (nog) onvoldoende van profiteren.

Workshop House of Skills

Tijdens de workshop werd een aantal video’s vertoond, waaronder:

Lees hier een uitgebreid verslag van deze workshop.

Zzp-opleidingsvoucher van €1.000,00. Een kans voor ondernemers.

TIER/UvA biedt in samenwerking met de gemeente Amsterdam tot 1 maart 2017 Amsterdamse zzp’ers een opleidingsvoucher aan ter waarde van €1.000,-.

Bent u een zzp’er in Amsterdam? Wilt u meer verdienen of opdrachten die beter bij u passen? Kunt u wel een groter netwerk gebruiken en wilt u leren hoe u dit voor elkaar krijgt? Wij bieden u een zzp-opleidingsvoucher die u verder helpt.

ZZP-opleidingsvoucher aanvragen

Heeft u vragen over de voucher of wilt u weten of u in aanmerking komt, neem dan contact op met Team Zelfstandigen van de gemeente Amsterdam of ga naar de site:

Team Zelfstandigen gemeente Amsterdam

020-2526000 – zelfstandigen@amsterdam.nl

https://www.amsterdam.nl/ondernemen/zzp/zzpopleidingsvoucher/

One Day Graduate course on the Estimation of Scale Economies in Education

Tuesday December 13, 2016 from 10am till 4pm.


The Top Institute for Evidence Based Education Research at Maastricht University organizes a one day graduate course on advanced empirical modeling. During the course, participants will explore the relationship between school (district) size, cost per student, student outcomes, and the organization of school districts. To disentangle scale economies due to class, school, and district size, we apply a flexible model, controlling for a wide range of socioeconomic characteristics. We show that assumptions on the functional form (e.g. Cobb-Douglas, Fourier) strongly affect the estimated scale economies and offer two possible extensions to allow for more flexibility in the estimation method. Besides an introduction on the empirical models, the course foresees in a hands-on training by the use of Stata.

More information

                                                                      

TIER gaat lente- en zomerscholen evalueren

De VO-raad – die samen met CNV Onderwijs uitvoering geeft aan het project Zomerscholen - heeft besloten het onderzoek naar het effect van de lente- en zomerscholen en de evaluatie van het proces van de lentescholen te gunnen aan TIER, Universiteit Maastricht. De projectleiding is in handen van Dr. Carla Haelermans, en zij wordt in de projectuitvoering bijgestaan door Prof. Dr. Wim Groot, Dr. Joris Ghysels en Dr. Iryna Rud. Het project loopt van april tot en met december 2016.

MEBIT-studenten nemen deel aan EAPRIL-conferentie in Luxemburg, 24 tot 27 november 2015

Als onderdeel van hun opleiding stelden de MEBIT-studenten hun onderzoek voor aan een internationaal gezelschap van onderwijsonderzoekers en lerarenopleiders.

Nieuwe bundel in de reeks Meesterwerken

Deze nieuwe bundel is de zesde in de reeks Meesterwerken van de Academische Master Evidence Based Innovation in Teaching (MEBIT). Het onderzoek laat zien dat docenten met een evidence based houding zelf kunnen bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van onderwijs.

Klik op het boekje om deze bundel te downloaden.

 

The ‘Top Institute for Evidence Based Education Research’ at Maastricht University has openings for PhD students in the field of Evidence Based Education.

TIER is an ambitious, inter-disciplinary and internationally oriented research and education group at the Faculty of Humanities and Sciences of Maastricht University. We aim for high quality research which investigates ‘what works’ in education. Too often educational innovations are introduced without examining their (cost)effectiveness. At TIER, you will set-up and evaluate (quasi-) experiments of educational innovations.

Interested?

"Current Trends in Higher Education in Europe"

TIER, LEER en de pedagogische hogeschool Steiermark organiseren een internationale conferentie rond recente veranderingen in het hoger onderwijs. De conferentie focust o.a. op internationalisering, mobiel leren, en multiculturele leeromgevingen. Kristof De Witte (TIER) geeft er een keynote rond uitval en rendement in het hoger onderwijs. Verder informatie kan gevonden worden op http://www.conferenceforteachertraining.org.

Symposium ‘Het gebruik van digitale oefenprogramma’s voor taal en rekenen in het VO’ groot succes!

Het symposium over het gebruik van digitale oefenprogramma’s voor taal en rekenen in het VO op 14 oktober op het Dendron College in Horst was een groot succes. Ongeveer 35 deelnemers genoten van de interactie tussen onderzoekers en praktijk onder leiding van dagvoorzitter Joris Ghysels. Eerst presenteerden onderzoekers Carla Haelermans, Jordi Vermeulen en Inge Molenaar hun onderzoek over Muiswerk, Got it?! en Schooltas en Pulse On. Daarna bespraken vertegenwoordigers van de deelnemende scholen en van Muiswerk Educatief van het organiserende onderzoeksconsortium de praktische toepasbaarheid (van het onderzoek) op hun scholen/in hun organisatie. Het publiek was enthousiast over de middag en is na de afsluitende borrel geïnspireerd huiswaarts gegaan.

Klik op de foto voor een grote versie.

 

 

Europese subsidie voor TIER


De TIER onderzoekers van de Universiteit Maastricht hebben een omvangrijke Europese subsidie verworven in het kader van Horizon 2020. Via het project, met als titel Economics of Education Network (EDEN), wordt een intensieve samenwerking opgezet met KU Leuven (België), Politecnico di Milano (Italië) en de Universiteit van Boedapest (Hongarije). In het project zal het gebruik van nieuwe econometrische modellen verkend worden, comparatieve studies uitgevoerd, en diverse workshops voor PhD studenten worden georganiseerd.

NRO financiering voor ‘Verbeterde aansluiting mbo-hbo: wat werkt?’

Jaarlijks valt ongeveer 17% van de mbo-studenten tijdens of gelijk na het eerste jaar op het hbo definitief uit; ze keren niet meer terug in het hoger onderwijs. Ter vergelijking: 6% van de havisten en 3% van de vwo-ers valt definitief uit na het eerste jaar. Niettemin hebben mbo- en hbo-instellingen de afgelopen jaren uiteenlopende initiatieven ontplooid om voortijdige uitval van mbo-studenten in te voorkomen. De effectiviteit van deze interventies is echter onduidelijk.
Dit brengt ons tot de volgende onderzoeksvragen:
1) Waarom vallen mbo-studenten uit gedurende of gelijk na het eerste jaar op het hbo?
2) Welke (keten)initiatieven worden ontplooid om deze uitval van mbo-studenten tegen te gaan?,
3) Hoe werken deze (keten)interventies en welke impact hebben ze op de uitval van mbo-studenten?
4) Onder elke voorwaarden lenen succesvolle interventies zich voor transfer naar andere mbo-hbo trajecten?
TIER onderzoekers Kristof De Witte, Sofie Cabus en Eline Sneyers maken het onderzoek samen met ECBO en HAN.

Scholingsrechten meenemen naar nieuwe werkgever

Wim Groot en Henriëtte Maassen van den Brink pleiten in een artikel in Het Financieele Dagblad ervoor om de werknemer eigenaar van scholingsbudgetten te maken, net als bij pensioenkapitaal en vakantiebudgetten, ook als de werknemer (vrijwillig) van baan verandert. Belemmeringen voor het volgen van scholing verklaren voor een deel de bevinding uit een recente Oeso studie dat 23% van de werknemers in Nederland aangeeft wel een opleiding te willen volgen maar dit toch niet doet.

Klik op bovenstaand plaatje om het artikel uit Het Financieele Dagblad te lezen.

 

NRO steunt meta-cognitie-onderzoek

MEBIT-alumni Rodica Ernst (leerkracht Udens College) en Plonie Nijhof (leerkracht Herman Wesselinkcollege ) hebben samen met MEBIT-docent Joris Ghysels een subsidie gekregen van NRO, het Nationaal Regieorgaan voor Onderwijsonderzoek, om verder onderzoek te verrichten naar het effect van een training van de metacognitieve vaardigheden voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Tijdens hun MEBIT-studie gingen de beide leerkrachten al met dit thema aan de slag en gedurende het lopende schooljaar zetten ze samen een ruimer onderzoeksproject op.

Dat wordt nu beloond met een NRO-subsidie. Daarmee zal in schooljaar 2015-2016 een experiment worden opgezet dat evalueert hoe de IMPROVE-methode de leerresultaten van havo- en vwo-leerlingen verbetert, voor wiskunde en economie, in de onderbouw en de bovenbouw.

TIER evalueert maatregelen voor talentontwikkeling in de Metropoolregio Amsterdam

Het ministerie van Sociale Zaken en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) investeren gezamenlijk ruim 14 miljoen euro in het programma ‘Werk maken van Talent’. Dit regioplan, opgesteld door de Amsterdam Economic Board (Board) onder leiding van prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink (hoogleraar UvA en UM, TIER, Faculteit Economie en Bedrijfskunde), is gericht op het optimaal benutten van talent op de regionale arbeidsmarkt. De komende twee jaar worden tien maatregelen uitgevoerd om talenten op te leiden of om te scholen voor banen in kansrijke sectoren. Met talent wordt niet alleen de hogeropgeleide  burger bedoeld maar iedereen die haar of zijn steentje kan bijdragen aan economische groei en welvaart “van voorschoolse educatie tot en met de oudere werknemer”.

 Klik op de fotoYouTube om de presentatie van het ministerie op YouTube te zien.

Het topinstituut Evidence  Based Onderwijs Onderzoek (TIER) van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Maastricht zal  een innovatieve onderwijs en arbeidsmarktmonitor voor de hele MRA regio ontwikkelen - waarin publieke data met onderwijsdata en private data van bedrijven zijn gekoppeld. Daarnaast voert TIER netto effectiviteitstudies uit om zo te komen tot kansrijk regionaal onderwijs en arbeidsmarktbeleid. Informatie: h.maassenvandenbrink@uva.nl of w.groot@maastrichtuniversity.nl

Lustrum-editie Academische Meesterwerken

Op vrijdag 7 november is de vijfde bundel in de reeks Academische Meesterwerken van de Academische Master Evidence Based Innovation in Teaching (MEBIT) gepubliceerd. Het in deze bundel gepresenteerde onderzoek laat zien dat docenten met een evidence based  houding zelf kunnen bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van onderwijs. De bundel bevat bijdragen van MEBIT studenten die op 7 november (Amsterdam) en 14 november (Maastricht) hun master diploma hebben ontvangen.


U kunt de bundel (pdf, 4 Mb) hier downloaden.

Toekenning promotiebeurs NWO aan TIER onderzoeker Roel Ariës

Aan Roel Ariës is de promotiebeurs voor leraren toegekend. De docent geschiedenis en staatsinrichting bij stichting LVO  gaat bij TIER onderzoek doen naar trainingsmodellen die redeneervaardigheden van middelbare schoolkinderen verbeteren in Mens- en Maatschappijvakken.

Schoolexamens en centraal schriftelijke examens van Cultuur- en Maatschappijvakken (geschiedenis, maatschappijwetenschappen, kunstgeschiedenis) bevatten veelal een groot aantal redeneervragen. De antwoorden op redeneervragen schieten vaak tekort. Het ontwikkelen van redeneervaardigheden is daarom zeer belangrijk. Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een algemeen trainingsmodel om redeneervaardigheden te verbeteren dat ingezet kan worden in drie kernvakken van het Cultuur- en Maatschappijprofiel, te weten geschiedenis, kunstgeschiedenis en maatschappijwetenschappen.

Het trainingsmodel traint het werkgeheugen. Het werkgeheugen, belangrijk om te kunnen redeneren, is bij pubers nog niet ten volle ontwikkeld. Er is weinig bekend op welke manier methoden van brain-based learning ter bevordering van redeneervaardigheden in schoolcurricula geïmplementeerd kunnen worden. Dit onderzoek vult deze lacune in onze kennis. Het onderzoek draagt bij aan het inzichtelijk maken van de criteria waardoor werkgeheugentrainingsprincipes geïmplementeerd kunnen worden in bestaande onderwijscurricula: wat zijn de mogelijkheden en grenzen van implementatie? ‘Leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs kunnen een beurs krijgen voor een promotieonderzoek. Het doel is de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk. Ook verhoogt een groter aantal gepromoveerde leraren voor de klas de kwaliteit van het onderwijs en versterkt het de aansluiting tussen universiteiten en scholen.’

Promotiebeurs NWO

Invloed van een ICT-tool op onderwijsprestaties en -efficiëntie

In de meeste westerse landen zijn er veel middelen vrij gemaakt om te investeren in computers, whiteboards, connectiviteit, en software. De vraag is wat deze investeringen hebben opgebracht. Schoolbesturen verantwoorden de onderwijsinnovaties vaak vanuit een efficiëntiestandpunt. Hiermee wordt bedoeld dat met een gegeven budget hogere leerresultaten behaald kunnen worden, of dat er voor de gegeven leerresultaten minder budget /personeel vereist is.

Deze rapportage is een samenvatting van een onderzoek door het Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) in opdracht van het Ministerie van OCW en met medewerking van ThiemeMeulenhoff. Het focust op de invloed van een ICT-rekentool (Gotit?!) op rekenprestaties en efficiency.

TIER krijgt bezoek uit Korea

Op 7 november bezochten 25 Koreaanse Onderwijsinspecteurs TIER Maastricht. De inspecteurs waren in het bijzonder geïnteresseerd in het TIER onderzoek naar voortijdig schoolverlaten. TIER onderzoeker Kristof De Witte gaf hen in een workshop van 2 uur een overzicht van wat werkt om vsv te verminderen. Eerder had de Koreaanse delegatie ook al Nederlandse Onderwijsinspectie, de Duitse Onderwijscommissie en een Duitse middelbare school bezocht. TIER was hun vierde en laatste werkbezoek.

Brede scholen leiden niet tot beter onderwijs

Brede scholen zijn steeds populairder, maar de leerlingen presteren niet beter dan op reguliere scholen. Subsidies die dat beogen, kunnen daarom worden afgeschaft.

Dit blijkt uit het proefschrift van Marieke Heers. Zij promoveerde vrijdag 3 oktober jl. bij TIER (Top Institute Evidence Based Education Research) van de Universiteit van Maastricht. Dit onderzoek is onderdeel van het programma Kennis voor Krachtige Steden van Platform31.


Lees hier meer.

The aim of the Top Institute for Evidence Based Education Research is to conduct excellent scientific research and to put the results of this research at the services of (and make usable for) educational practice and educational policy. The Top Institute wants to develop …

Naar de website >

Best Evidence voor beter onderwijs. Wat werkt in het onderwijs? Wat moet ik doen om de prestaties van de leerlingen te verhogen? Hoe wordt m’n school beter? En welk beleid leidt tot beter onderwijs? Op deze site vindt u antwoorden op deze vragen.

Naar de website >

De MEBIT opleiding wil docenten bereiken die de wisselwerking tussen wetenschappelijke kennis en de onderwijspraktijk willen verbeteren door evidence based te werken. MEBIT richt zich op leraren die willen investeren in hun loopbaan en graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling …

Naar de website >

CELL staat voor Centre for Evidence based Life Long Learning. Het is een initiatief van TIER/DTPA. Deze opleiding is bestemd voor docenten, beleidsmakers en stafleden die wetenschappelijk onderzoek willen verrichten om de effectiviteit van beleid, interventies en innovaties …

Naar de website >
Share this page:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail