Contact

Primair onderwijs

In welke resultaten bent u geïnteresseerd? Kies een categorie.

Toelichting:

  • BEE-materiaal: reviews en overzichtsartikelen van de Best Envidence Encyclopedia
  • Sterk bewijs: losse experimentele studies waarin effect wordt aangetoond
  • Ander bewijs: losse quasi-experimentele studies waarin effect wordt aangetoond
  • Geen bewijs: losse (quasi)experimentele studies waarin geen of een negatief effect wordt aangetoond
  • Overige studies: studies met een ander onderzoeksdesign (niet gericht op causale effecten)
  • Samenvattingen: reviewstudies of samenvattingen (niet BEE)

 

BEE-materiaal

Score Programma Jaar Beschrijving Info Artikel
Score: 3 diverse programma's 2011 overzichtsartikel BEE naar effectiviteit van ICT-programma's op leesprestaties leerlingen Download het PDF-bestand
Score: 3 diverse programma's 2010 overzichtsartikel BEE naar effectiviteit van programma's voor achterblijvende lezers Download het PDF-bestand
Score: 3 diverse programma's 2010 overzichtsartikel BEE naar effectiviteit van VVE-programma's Download het PDF-bestand
Score: 3 diverse programma's 2009 overzichtsartikel BEE naar de effectiviteit van leesprogramma's voor anderstalige leerlingen Download het PDF-bestand
Score: 3 diverse programma's 2009 overzichtsartikel BEE naar effectiviteit van programma's voor rekenen op prestaties leerlingen Download het PDF-bestand
Score: 3 diverse programma's 2009 BEE-overzichtsartikel naar de effectiviteit van programma's voor beginnende lezers Download het PDF-bestand
Score: 3 diverse programma's 2009 overzichtsartikel BEE naar de effectiviteit van programma's voor lezen in de bovenbouw Download het PDF-bestand
Score: 3 diverse programma's 2008 reviewstudie naar de effectiviteit van onderwijsondersteunende organisaties Download het PDF-bestand
Score: 3 diverse programma's 2008 CSRQ-review over de effectiviteit van schoolhervormingsmodellen Download het PDF-bestand
Score: 3 diverse programma's 2008 Review van Borman over effecten van schoolvernieuwing op leerprestaties in po en vo Download het PDF-bestand

Sterk bewijs

Score Programma Jaar Beschrijving Info Artikel
Score: 3 Voorzien van gratis schooluniformen 2013 In Ecuador zijn leerlingen verplicht om een uniform te dragen. In arme gebieden is dit vaak een grote barrière voor ouders om hun kinderen naar school te sturen. Daarom heeft de overheid bepaald om gratis uniformen te verstrekken in de hoop dat meer kinderen naar school zullen gaan. Dit onderzoek maakt gebruik van een experimenteel design om het effect te meten van het gratis verstrekken van uniformen op de aanwezigheid van de leerlingen. In tegenstelling tot wat verwacht werd, bleken de gratis uniformen een negatief effect te hebben op de aanwezigheid van de kinderen. Verschillende mechanismen kunnen hierbij een rol spelen, onder andere dat ouders eerder hun kinderen stimuleren naar school te gaan als ze al een financiële bijdrage hebben geleverd. Download het PDF-bestand
Score: 3 Geanticipeerde en niet-geanticipeerde schooltoelages 2011 Deze studie onderzoekt veranderingen in huishouduitgaven en toetsscores als gevolg van niet-geanticipeerde en geanticipeerde veranderingen in financiële schooltoelages in India en Zambia. Niet-geanticipeerde schooltoelages hebben een positief effect op toetsscores. Download het PDF-bestand
Score: 3 Indelen van leerlingen op basis van eerder behaalde leerprestaties (student tracking) 2011 Deze studie vindt dat het indelen van leerlingen op basis van eerder behaalde leerprestaties de toetsscores van alle leerlingen in Kenia verbetert. Download het PDF-bestand
Score: 3 Onderwijs in kleine groepen met behulp van computerprogramma 2011 Deze studie onderzoekt de effecten van extra onderwijs in een kleine groep van maximaal 6 leerlingen en geassisteerd door een computerprogramma op leesuitkomsten van laag presterende leerlingen die moeite hebben met lezen. Download het PDF-bestand
Score: 3 Prestatiebeloning 2011 De effecten van individuele versus groep-gerelateerde prestatiebeloning worden onderzocht in India. Download het PDF-bestand
Score: 3 Curriculum lezen 2011 Een gemengde aanpak om de leesvaardigheid van vooral laag presterende leerlingen te verbeteren, READ 180 Enterprise, blijkt effectief. Download het PDF-bestand
Score: 3 Prestatiebeloning 2010 Er wordt gevonden dat het financieel belonen van Amerikaanse basisschoolleerlingen voor goede toetsscores leidt tot een aanzienlijke verhoging van rekenprestaties, maar geen effect heeft op uitkomsten op het gebied van lezen, sociale wetenschappen of natuurwetenschappen. Download het PDF-bestand
Score: 3 Klassengrootte en lerarenkwaliteit (Project STAR) 2010 Deze studie focust op de vraag of klaskenmerken die een positief effect hebben op toetsscores in het begin van de lagere school ook positieve effecten hebben op lange termijn uitkomsten. Er worden positieve effecten gevonden. Download het PDF-bestand
Score: 3 Inzet extra contract teacher 2010 De uitbreiding van primair onderwijs op grote schaal in ontwikkelingslanden heeft geleid tot het gebruik van lokale leraren op basis van “fixed term” en verlengbare contracten die geen professionele training hebben gehad. Download het PDF-bestand
Score: 3 Klassenverkleining (project STAR) 2010 Deze Amerikaanse studie onderzoekt het effect van klassenverkleining op leerprestaties en vindt gemengde effecten. Download het PDF-bestand
Score: 3 Prestatiebeloning 2010 Deze studie met data uit India onderzoekt het effect van prestatiebeloning voor leraren op toetsscores van examens die wel en niet gerelateerd zijn aan het beloningsprogramma. Er worden gemengde effecten gevonden. Download het PDF-bestand
Score: 3 Multimedia 2009 Deze Amerikaanse studie onderzoekt de effecten van een curriculum dat veelvuldig gebruik maakt van mediasynergie op leerprestaties van kleuters op het gebied van geletterdheid. Download het PDF-bestand
Score: 3 Prestatiebeloning 2009 Deze studie bestudeert het effect op de toetsscores van meisjes in het primair onderwijs in Kenia van het kunnen winnen van een prestatiebeurs. Download het PDF-bestand
Score: 3 Lesprogramma met behulp van computerprogramma 2008 Deze studie onderzoekt het effect van de Alphie’s Alley computer assisted instruction op laag presterende leerlingen uit gezinnen met lage inkomens in groep 3 op scholen die meedoen aan het Success For All programma. Als het programma op de juiste wijze wordt geïmplementeerd heeft deze technologie een positief effect op de prestaties van leraren en bevordert zo de leerprestaties van leerlingen die moeilijkheden hebben met lezen. Download het PDF-bestand
Score: 3 Klassenverkleining (Project STAR) 2008 Deze studie laat zien dat alle leerlingen profijt hebben van het krijgen van onderwijs in kleinere klassen, en dat hoog presterende leerlingen er zelfs meer van profiteren. Daarom maakt klassenverkleining de kloof tussen leerprestaties van hoog en laag presterende leerlingen niet kleiner. Download het PDF-bestand
Score: 3 Multimedia en lesgeven met behulp van computerprogramma 2008 Deze studie onderzoekt het effect van twee technologische toepassingen in het onderwijs op de leesprestaties van beginnende lezers: het gebruik van multimedia en lesgeven met behulp van een computerprogramma. Deze technologische toepassingen als onderdeel van het lesgeven verbeteren de leesvaardigheid van leerlingen met leesproblemen. Download het PDF-bestand
Score: 3 Lerarencertificering 2008 Deze studie onderzoekt de effectiviteit van Amerikaanse lerarencertificering, genaamd “National Board for Professional Teaching Standards” (NBPTS). Deze studie vindt dat leerlingen die op willekeurige wijze zijn ingedeeld aan hoog beoordeelde deelnemers van het programma beter presteren. Download het PDF-bestand
Leraareffecten 2008 Deze Amerikaanse studie onderzoekt leraareffecten, op basis van willekeurige toewijzing van leraren aan klassen, op leerlingprestaties. Download het PDF-bestand
Score: 3 Success for All programma 2007 Het programma Success For All is ontworpen om alle kinderen ongeacht etniciteit of sociaaleconomische achtergrond te helpen goed te leren lezen. Leerlingen die worden blootgesteld aan het programma gedurende 3 jaar ontwikkelen sterkere vaardigheden op het gebied van geletterdheid, al zijn de effecten na 3 jaar het grootst. Download het PDF-bestand
Score: 3 High/Scope Perry Preschool Program 2006 Het programma heeft een positief effect op Afrikaans-Amerikaanse kinderen met laag opgeleide ouders en een achterstandspositie met betrekking tot opleiding en inkomen, en reduceert criminaliteit bij mannen. Download het PDF-bestand
Score: 3 Summer School programma 2006 Deze drie jaar durende studie onderzoekt het effect van “multiyear Summer School” op het voorkomen van cumulatief verlies van leerresultaten tijdens de zomervakantie, en promoot lange termijn groei van leerprestaties. Summer School is effectief om leerprestaties van leerlingen met een lage sociaaleconomische achtergrond te verbeteren, maar het werkt alleen als leerlingen regelmatig aanwezig zijn. Download het PDF-bestand
Score: 3 Verlengde schooldag 2006 Deze Amerikaanse studie bestudeert het effect van een volledige schooldag ten opzichte van een halve schooldag op leerlingprestaties van kleuters. Download het PDF-bestand
Score: 3 Multimedia 2006 Deze studie onderzoekt het effect van het gebruik van multimedia op de leerresultaten in beginnend lezen van leerlingen op Success For All scholen. Deze resultaten leveren slechts gedeeltelijk bewijs voor het positieve effect van het gebruik van multimedia op leesprestaties in het Success For All programma. Download het PDF-bestand
Score: 3 Private school voucher programma 2006 Deze Amerikaanse studie onderzoekt het effect van een voucher programma op het altruïsme van leerlingen en op altruïsme en toetsscores van hun ouders. Download het PDF-bestand
Score: 3 Klassenverkleining (project STAR), klassamenstelling 2005 Naast het effect van klassenverkleining kijkt deze Amerikaanse studie ook naar het effect van klassamenstelling op de leerprestaties van meisjes. Download het PDF-bestand
Score: 3 Remedial teaching, numeriek computerprogramma 2005 Deze Indiase studie laat aan de hand van twee experimenten zien op welke manier de kwaliteit van het onderwijs verbeterd kan worden. Download het PDF-bestand
Score: 3 Prestatiebeloning 2004 Er wordt gevonden dat de Tennessee’s Career Ladder gemengde resultaten oplevert bij het toekennen van prestatiebeloning aan leraren die leerprestaties van leerlingen verbeteren. Download het PDF-bestand
Score: 3 Onderwijs van leraar met dezelfde etniciteit als leerling 2004 Deze studie vindt bewijs dat zowel blanke als donkere leerlingen beter presteren in rekenen en taal als ze les krijgen van een leraar met dezelfde etniciteit. Download het PDF-bestand
Score: 3 Leraarkenmerken 2004 Deze studie onderzoekt het effect van leraarkenmerken, met name opleiding en ervaring, op leerprestaties van leerlingen. Download het PDF-bestand
Score: 3 Teach For America program (TFA) 2004 Deze Amerikaanse studie vergelijkt onderwijsuitkomsten op het gebied van rekenen en taal/lezen tussen leerlingen toegewezen aan klassen met en zonder TFA leraar. Er worden gemengde effecten gevonden. Download het PDF-bestand

Ander bewijs

Score Programma Jaar Beschrijving Info Artikel
Score: 2 Effecten van klassengrootte in PO 2013 Er is al behoorlijk veel onderzoek gedaan naar het effect van klassengrootte op de prestaties van studenten op korte termijn. In deze studie focussen de auteurs op de effecten op lange termijn. In dit onderzoek wordt gekeken naar het effect van veranderende klassengrootte in het primair onderwijs op de cognitieve en non-cognitieve prestaties van studenten wanneer ze de leeftijd van 13, 16 en 18 jaar hebben bereikt. Ook op langere termijn wordt er gekeken naar de opleiding, loon en inkomsten van volwassenen tussen de 27 en 42 jaar. Download het PDF-bestand
Score: 2 Leerlingbegeleiding 2009 In deze Nederlandse studie worden leerprestaties van kinderen zonder en met een achterstandspositie vergeleken op het gebied van taal en rekenen, als gevolg van een extra maand onderwijs. Download het PDF-bestand
Score: 3 kleinere klassen 2009 Klassenverkleining leidt in Californie tot een kleine verbetering in de reken- en taalprestaties van leerlingen. Tegelijkertijd wordt dit effect teniet gedaan door de gebrekkige ervaring en het niet gecertificeerd zijn van de extra leraren die nodig zijn voor de kleinere klassen. Download het PDF-bestand

Geen bewijs

Score Programma Jaar Beschrijving Info Artikel
Score: 2 Verhoging van de lestijd 2013 Volgens de onderwijsliteratuur zou het verhogen van de instructietijd een positief effect hebben op het leren, zeker als het om vakken als rekenen en taal gaat. Echter zijn deze studies vaak niet experimenteel van aard. In deze studie wordt er gekeken of basisschoolleerlingen kunnen profiteren van 5 uur meer les per week. Leerlingen uit 7 verschillende basisscholen van een kleine stad, kregen de optie om gebruik te maken van 2 uur taal, 2 uur rekenen en 1 uur excursies per week. Deze interventie is gebaseerd op de theorieën van onderwijskundige Robert Marzano om zo het betekenisvol leren te stimuleren. Ook ouderbetrokkenheid werd in deze studie verhoogd door spelletjes/opdrachten mee te geven aan de leerlingen die ze samen met hun ouders konden doen. De interventie duurde 11 weken en er werd een experimenteel design met pre- en posttest gebruikt om een causaal verband aan te tonen. Download het PDF-bestand
Score: 2 Schoolsluiting 2012 Deze Nederlandse studie onderzoekt of het aantal jaren dat leerlingen les krijgen op een nieuwe school, als gevolg van de schoolsluiting, een positieve uitwerking heeft op toetsscores en middelbare schooladvies. Download het PDF-bestand
Score: 3 Tweetalig onderwijs 2011 Deze Amerikaanse studie vindt dat tweetalig onderwijs leidt tot dezelfde leerprestaties in Engels en Spaans in de bovenbouw van het primair onderwijs als onderwijs enkel in de Engelse taal. Download het PDF-bestand
Score: 3 Weekend schoolprogramma 2011 Deze Nederlandse studie onderzoekt het effect van de weekend school op waargenomen cognitieve en sociale competenties van leerlingen. Download het PDF-bestand
Score: 3 Verlengde schooldag 2011 Deze studie onderzoekt het effect van een verlengde schooldag op reken- en leesprestaties van leerlingen op de basisschool in Nederland. Download het PDF-bestand
Score: 3 Etniciteit leraren en subjectieve beoordelingen 2011 Deze studie onderzoekt of leraren met een Nederlandse etniciteit het werk van leerlingen van een etnische minderheidsgroep, Turks of Marokkaans, een ander cijfer toekennen vergeleken met een leerling van Nederlandse afkomst. Download het PDF-bestand
Score: 3 Klassenverkleining (project STAR) 2010 Deze Amerikaanse studie onderzoekt het effect van klassenverkleining op leerprestaties en vindt gemengde effecten. Download het PDF-bestand
Score: 3 Prestatiebeloning 2010 Deze studie met data uit India onderzoekt het effect van prestatiebeloning voor leraren op toetsscores van examens die wel en niet gerelateerd zijn aan het beloningsprogramma. Er worden gemengde effecten gevonden. Download het PDF-bestand
Score: 3 Prestatiebeloning 2010 Deze Amerikaanse studie onderzoekt de effecten van een groep-gerelateerde prestatiebeloning voor leraren op verschillende uitkomsten en vindt geen effect. Download het PDF-bestand
Score: 3 Diagnostische feedback 2010 De effecten van het geven van feedback aan leraren op de leerprestaties van leerlingen in India worden onderzocht. Download het PDF-bestand
Score: 2 Lokale rampen 2008 Lokale rampen leiden tot een daling van de leerprestaties van leerlingen aan het eind van de basisschool in de 3 jaar na de ramp, volgens deze Nederlandse studie. Download het PDF-bestand
Score: 2 Subsidies voor achterstandsleerlingen 2007 Deze Nederlandse studie onderzoekt de effecten van twee subsidies bestemd voor scholen met tenminste 70 procent leerlingen met een achterstandspositie. Download het PDF-bestand
Score: 3 Wonen in betere buurten 2006 Deze studie onderzoekt of het wonen in betere buurten leidt tot betere leerprestaties van leerlingen. Download het PDF-bestand
Score: 3 Verlengde schooldag 2005 Er worden geen effecten van het verlengde schooldagprogramma gevonden op leerprestaties. Wel worden er gemengde effecten op niet-academische uitkomsten geobserveerd. Download het PDF-bestand
Score: 3 Computerprogramma in leescurriculum 2004 Deze Amerikaanse studie onderzoekt het effect van computerprogramma’s op leerprestaties in taal en lezen van basisschool leerlingen met een achterstand op dit gebied. Download het PDF-bestand
Score: 3 Teach For America program (TFA) 2004 Deze Amerikaanse studie vergelijkt onderwijsuitkomsten op het gebied van rekenen en taal/lezen tussen leerlingen toegewezen aan klassen met en zonder een TFA leraar. Er worden gemengde effecten gevonden. Download het PDF-bestand
Score: 3 Klassenverkleining (project STAR) 2002 Kleinere klassen hebben geen groter positief effect op leerprestaties van laag presterende leerlingen vergeleken met hoog presterende leerlingen. Download het PDF-bestand

Overige studies

Score Programma Jaar Beschrijving Info Artikel
Score: 1 Leerlingbegeleiding 2010 Deze studie onderzoekt de effectiviteit van leerlingbegeleiding van zowel sociale werkverleners als psychologen op de leerprestaties op het gebied van rekenen van leerlingen van Nederlandse en niet-Nederlandse afkomst in het basisonderwijs in Nederland. Download het PDF-bestand
Score: 3 Computerprogramma realistisch rekenen 2009 Deze Nederlandse studie onderzoekt de effectiviteit van een computerprogramma met oefeningen met betrekking tot realistisch rekenen gecombineerd met metacognitieve hints. Download het PDF-bestand

samenvattingen

Score Programma Jaar Beschrijving Info Artikel
Brede scholen 2011 Deze literatuurstudie kijkt naar de effectiviteit van “brede scholen" op het gebied van leerlingprestaties. Download het PDF-bestand
Encoderen in het leesonderwijs 2011 Deze review studie onderzoekt het effect van encoderen in het onderwijs op het verbeteren van geletterdheid van leerlingen die risico lopen op dit gebied in de problemen te komen. Download het PDF-bestand
Onderwijsefficientie 2011 Deze studie bestudeert onderwijsefficiëntie en de verschillen in efficiëntiescores van het onderwijs aan de hand van een meta-analyse. Download het PDF-bestand
Etniciteit van medeleerlingen 2010 Deze meta-analyse geeft het effect weer van de proportie leerlingen van een etnische minderheid op een school op toetsscores van leerlingen behorende tot de etnische meerderheid- of (andere) etnische minderheidsgroep of de gehele leerlingpopulatie. Download het PDF-bestand
Sociaaleconomische status van medeleerlingen 2010 Deze meta-analyse heeft op systematische wijze de resultaten van studies beoordeeld die het “peer effect” van sociaaleconomische status (SES) op leerlingprestaties hebben onderzocht. Download het PDF-bestand
Educatieve computerprogramma's 2002 Deze review laat zien dat educatieve computerprogramma’s een positief effect hebben op de leerprestaties van de beginnende lezer op basis van voornamelijk Nederlandse en Amerikaanse data. Download het PDF-bestand
Share this page:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail