Contact

Voortgezet onderwijs

 

BEE-materiaal

Score Programma Jaar Beschrijving Info Artikel
Score: 3 verschillende programma's 2008 BEE-review over effectiviteit van wiskunde-programma's Download het PDF-bestand
Score: 3 verschillende programma's 2008 BEE-review over effectiviteit van programma's in de USA op leerprestaties Engels Download het PDF-bestand

Sterk bewijs

Score Programma Jaar Beschrijving Info Artikel
Score: 3 Digitale differentiatie 2014 Er wordt steeds meer aandacht besteed aan differentiatie in de klas, zodat zowel de laag- als hoog-presteerders alle kansen krijgen. Toch is het niet zo gemakkelijk om differentiatie in de klas toe te passen, zeker niet wanneer de klassen steeds groter worden door lokale krimpproblemen. In deze studie werd een experiment uitgevoerd onder 115 scholieren van een middelbare school in Nederland. De studenten in de experimentele groep kregen een traject op maat om 4 thema’s van het vak biologie onder de knie te krijgen. Op basis van een toets kregen de studenten uit de experimentele groep uitleg en opdrachten op hun niveau. In het “praktisch traject” kregen de scholieren hun uitleg in eenvoudige taal, met minder moeilijke woorden en met eenvoudige zinsconstructies. Het minimaal aantal onderwerpen wordt in beschouwing genomen en in een lager tempo. In het “theoretisch traject” kregen de scholieren wat meer onderwerpen die uitgelegd worden in een complexere taal en met wat meer uitdagende opdrachten. Het hoogste niveau was het “algemeen traject” waarbij extra stof werd behandeld die niet altijd werd getoetst maar wel interessant was voor de hoogvliegers in de klas. De controlegroep kreeg het “theoretisch traject”. Na ieder thema werd de stof getoetst met een kennistoets. Voor de analyses zijn de cijfers van de vier toetsen bij elkaar genomen. Download het PDF-bestand
Score: 3 Prestatiebeloning 2010 Deze studie met data uit India onderzoekt het effect van prestatiebeloning voor leraren op toetsscores van examens die wel en niet gerelateerd zijn aan het beloningsprogramma. Er worden gemengde effecten gevonden. Download het PDF-bestand
Score: 3 Prestatiebeloning 2009 Financiële beloningen op basis van succesvol afronden van examens heeft een positieve werking op het slagingspercentage van meisjes op laag presterende scholen. Er wordt echter geen effect gevonden voor jongens. Download het PDF-bestand
Score: 3 Klassenverkleining (project STAR) 2009 Deze studie onderzoekt of het STAR experiment leidt tot een verhoogde deelname aan activiteiten op het hoger voortgezet onderwijs, en of deze verhoogde deelname een verklaring is van de lange termijn voordelen van het STAR experiment. Er worden gemengde effecten gevonden. Download het PDF-bestand
Score: 3 Boete ouders voor afwezigheid van leerlingen op school 2009 Boetes leiden tot een kleine toename in inschrijving en aanwezigheid op scholen. De effecten zijn groter voor risicoleerlingen. Download het PDF-bestand
Score: 3 EXCEL programma 2007 Deze studie onderzoekt de effecten van het EXCEL programma op de doorstroom van leerlingen, ondervertegenwoordigd in het hoger onderwijs, naar het hoger onderwijs en sponsor universiteiten na het behalen van hun middelbare schooldiploma. Er worden gemengde effecten gevonden. Download het PDF-bestand
Score: 3 Private school voucher programma 2006 Deze Amerikaanse studie onderzoekt het effect van een voucher programma op het altruïsme van leerlingen en op altruïsme en toetsscores van hun ouders. Download het PDF-bestand
Score: 3 Methoden voor realistisch rekenen 2005 Deze Amerikaanse studie onderzoekt de effecten van twee verschillende instructiemethoden op leerprestaties bij realistisch rekenen. Download het PDF-bestand

Ander bewijs

Score Programma Jaar Beschrijving Info Artikel
Score: 2 Transitiebeleid, verzachten van de overgang tussen vmbo en mbo 2015 Een Nederlandse beleidsmaatregel om de transitie van het vmbo naar het mbo te verzachten wordt in deze studie onderzocht op effectiviteit. De interventie houdt in dat de vmbo en mbo school meer met elkaar samenwerken om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. De leerlingen krijgen een assessment waarbij potentiële drop-outs worden geïdentificeerd. De vmbo school geeft een dossier mee van de leerling met gegevens over zijn schoolloopbaan en mogelijke adviezen. De leerling krijgt vervolgens op de mbo school een intakegesprek en wordt nadien intensief opgevolgd door mentoren, docenten en zorgteams. In bepaalde situaties is er ook de mogelijkheid om op de vmbo school te blijven en les te krijgen van bekende docenten. Rekening houdend met mogelijke verschillen in achtergrondkenmerken, bleek uit de resultaten dat dit beleid geen effect had op het verminderen van het aantal drop-outs bij autochtone leerlingen. Eén jaar nadat het beleid werd ingevoerd, verhoogde echter het aantal drop-outs van leerlingen van een etnische minderheid. Mogelijke verklaringen kunnen hiervoor zijn dat leerlingen van een etnische minderheid eerder voor een zwaarder traject kiezen en ook eerder verzocht worden de school te verlaten dan leerlingen van Nederlandse afkomst. De auteurs wijzen erop dat het drop-out probleem verschillende oorzaken kent en dat interventies die zich richten op drop-out verschillende effecten kan hebben op verschillende leerlingpopulaties. De resultaten zijn daarom niet zomaar 1-op-1 over te nemen naar andere interventies om de overgang tussen scholen of leerjaren te verzachten. Download het PDF-bestand
Score: 2 Vermeerdering schoolloopbaan 2013 Deze studie onderzoekt of de nieuwe leerplichtwet van 1 augustus 2007 die jongeren tot 18 jaar verplicht een startkwalificatie te halen, het aantal drop-outs in Amsterdam heeft verminderd. Gebruik makend van paneldata van het Ministerie van OCW en de gemeente Amsterdam is er een diiference-in-difference analyse uitgevoerd, met als controlegroep leerlingen die geboren zijn voor 1 augustus 1990 en als experimentele groep leerlingen die geboren zijn na 1 augustus 1990. Nadat er gecontroleerd is voor geslacht, etniciteit en andere achtergrondkenmerken, bleek dat het aantal drop-outs verminderde met 2.5 procentpunten. Dit was grotendeels te wijten aan het feit dat leerlingen uit de controlegroep de school verlieten op de wettelijk toegestane leeftijd. Studenten uit de experimentele groep, die dus direct onder de regels vielen van de nieuwe wet, veranderden hun drop-out gedrag niet. Download het PDF-bestand
Score: 2 Beter rapporteren van spijbelen 2012 Deze Nederlandse studie onderzoekt het effect van een verbeterd rapporteringbeleid op het gebied van schoolverzuim op voortijdige schoolverlating. Download het PDF-bestand
Score: 2 Leerplicht verhoging 2011 Deze studie onderzoekt het effect van het verhogen van de leerplicht met één jaar op voortijdige schoolverlating van leerlingen in Nederland. Download het PDF-bestand
Score: 2 Configuratie van tijd besteed aan verschillende lesactiviteiten 2011 Deze Nederlandse studie onderzoekt welke configuratie van tijd, besteed aan verschillende lesactiviteiten, de leerprestaties van leerlingen optimaliseert en maakt onderscheid tussen een individuele en collectieve onderwijsstijl. Download het PDF-bestand
Score: 2 Culturele en Kunstzinnige Vorming 2010 Deze Nederlandse studie onderzoekt het effect van Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV1), op deelname van leerlingen aan “high cultural events”. Download het PDF-bestand

Geen bewijs

Score Programma Jaar Beschrijving Info Artikel
Score: 3 Prestatiebeloning 2012 Deze studie onderzoekt het effect van prestatiebeloning op basis van lerarenteams op uitkomsten met betrekking tot leraar en leerling. Download het PDF-bestand
Score: 3 Prestatiebeloning 2010 Deze studie met data uit India onderzoekt het effect van prestatiebeloning voor leraren op toetsscores van examens die wel en niet gerelateerd zijn aan het beloningsprogramma. Er worden gemengde effecten gevonden. Download het PDF-bestand
Score: 3 Prestatiebeloning 2010 Deze Amerikaanse studie onderzoekt de effecten van een groep-gerelateerde prestatiebeloning voor leraren op verschillende uitkomsten en vindt geen effect. Download het PDF-bestand
Score: 2 Uniform beleid gericht op drop-out preventie 2010 Deze studie bestudeert de verschillen in het aantal voortijdige schoolverlaters tussen Amsterdam en Rotterdam als gevolg van uniform beleid gericht op drop-out preventie. Download het PDF-bestand
Score: 3 Toelating tot betere scholen 2006 Deze studie gebruikt loting om het causale effect te schatten van toelating op gewilde middelbare scholen op leerprestaties. Download het PDF-bestand
Score: 3 EXCEL programma 2007 Deze studie onderzoekt de effecten van het EXCEL programma op de doorstroom van leerlingen, die ondervertegenwoordigd zijn in het hoger onderwijs, naar het hoger onderwijs en sponsor universiteiten na het behalen van hun middelbare schooldiploma. Er worden gemengde effecten gevonden. Download het PDF-bestand
Score: 3 Wonen in betere buurten 2006 Deze studie onderzoekt of het wonen in betere buurten leidt tot betere leerprestaties van leerlingen. Download het PDF-bestand

Overige studies

Score Programma Jaar Beschrijving Info Artikel
Score: 1 Sociaaleconomische achtergrondkenmerken van leerlingen 2013 Deze studie onderzoekt het effect van achtergrondkenmerken van leerlingen op hun leerprestaties in het voortgezet onderwijs in Nederland. Download het PDF-bestand
Score: 1 Drop-out preventie 2012 Deze studie bestudeert Nederlands beleid gericht op het voorkomen van voortijdige schoolverlating en analyseert de effectiviteit van deze maatregelen op individueel- en schoolniveau. Download het PDF-bestand
Score: 1 Efficientie van voorzieningengebruik 2012 Deze studie onderzoekt de optimale allocatie van voorzieningen op Nederlandse scholen in het voortgezet onderwijs. Download het PDF-bestand
Score: 1 Onderwijsinnovatie 2012 Deze studie bestudeert de relatie tussen innovatie en productiviteit in het voortgezet onderwijs in Nederland. Download het PDF-bestand
Score: 1 Drop-out preventie 2011 Deze Nederlandse studie bestudeert voortijdige schoolverlating vanuit individueel en institutioneel perspectief. Download het PDF-bestand
Score: 1 Lecturing style van leraren 2011 Deze Nederlandse studie onderzoekt of het tijdsaandeel dat leraren besteden aan lesgeven voor de klas invloed heeft op de cognitieve prestaties van leerlingen. Download het PDF-bestand
Score: 1 Onderwijsinnovaties 2011 Deze studie bestudeert de relatie tussen onderwijsinnovaties en schoolprestatie in het voortgezet onderwijs in Nederland. Download het PDF-bestand

samenvattingen

Score Programma Jaar Beschrijving Info Artikel
Onderwijsefficientie 2011 Deze studie bestudeert onderwijsefficiëntie en de verschillen in efficiëntiescores van het onderwijs aan de hand van een meta-analyse. Download het PDF-bestand
Brede scholen 2011 Deze literatuurstudie kijkt naar de effectiviteit van “brede scholen” op het gebied van leerlingprestaties. Download het PDF-bestand
Etniciteit van medeleerlingen 2010 Deze meta-analyse geeft het effect weer van de proportie leerlingen van een etnische minderheid op een school op toetsscores van leerlingen behorende tot de etnische meerderheid- of (andere) etnische minderheidsgroep of de gehele leerlingpopulatie. Download het PDF-bestand
Sociaaleconomische status van medeleerlingen 2010 Deze meta-analyse heeft op systematische wijze de resultaten van studies beoordeeld die het “peer effect” van sociaaleconomische status (SES) op leerlingprestaties hebben onderzocht. Download het PDF-bestand
Share this page:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail