Contact

Modules MEBIT

Het academisch masterprogramma MEBIT kent de volgende modules.

Semester 1: inleiding evidence based werken

In deze inleidende module leert men een probleemanalyse uit te voeren binnen de context van eigen leervraag en schoolontwikkeling. Knelpunten worden beschreven in termen van problemen, interventies en gewenste effecten. Deelnemers leren in trainingen te werken met specifieke tools voor het opsporen en beschikbaar maken van benodigde publicaties. Deelnemers leren publicaties te beoordelen, en hoe de inhoud kan worden verwerkt tot een geïntegreerde analyse en bespreking van onderzoeksresultaten. In de virtuele leeromgeving wordt individuele begeleiding geboden door een schrijfcoach. In de tweede fase becommentariëren de deelnemers elkaars werk via peer-review, ook in de virtuele leeromgeving. De resultaten van de literatuur review worden verwerkt in een afzonderlijk memorandum. Hiermee worden de deelnemers geschoold in het ontwikkelen van docentgerichte beschrijvingen van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek die de schoolontwikkeling kunnen ondersteunen. Ter afsluiting van de module worden beide documenten gepresenteerd in een seminar tijdens de contactdagen.

Semester 2: Ontwerp & Planning

In het tweede semester wordt opnieuw een literatuurstudie uitgevoerd in combinatie met een probleemanalyse binnen de context van de eigen schoolontwikkeling. De resultaten zijn de basis voor het ontwerp van een empirisch onderzoek dat in het aansluitende derde semester zal worden uitgevoerd in de eigen school. Colleges, werkcolleges en groepsbesprekingen tijdens de contactdagen zijn naast de persoonlijke begeleiding in de virtuele leeromgeving direct ondersteunend bij het schrijven van een projectontwerp voor begeleid onderzoek in het volgende semester. Samenwerking tussen deelnemers middels peer review en presentatie in een afsluitend seminar zijn ook van toepassing in het tweede semester, alsmede het schrijven van een tweede memorandum over lopend onderzoek

Semester 3: Kennisontwikkeling

Het derde semester is bestemd voor de uitvoering van onderzoek dat in de voorafgaande fase werd ontworpen. In deze programmafase wordt in de ondersteunende colleges het accent gelegd op analyse, synthese en presentatie van resultaten op basis van empirisch onderzoek. De collegereeks M&S die is gestart in het eerste semester wordt in dit derde semester afgesloten. Parallel aan de uitvoering van het onderzoek in de zelfstudiefase schrijven de deelnemers een thesisvoorstel voor het laatste semester. De uitvoering van de opdracht en de beoordeling van de resultaten in het derde semester komen langs dezelfde weg tot stand als in beide voorgaande semesters: individuele begeleiding in virtuele leeromgeving door de schrijfcoach in aanvulling op ondersteunend onderwijs tijdens contactdagen, peer review, het schrijven van een memorandum en de presentatie van de resultaten in een seminar. Er wordt een begin gemaakt met de thesis. In dit semester wordt in het bijzonder gewerkt aan het formuleren van de probleemstelling.

Semester 4: Van bewijs naar beleid

Het vierde semester is volledig gericht op de afrondende thesis: het zelfstandig integreren van studie en onderzoek tot een schriftelijke en persoonlijke presentatie van onderzoeksresultaten. Hier wordteen nieuw onderzoek uitgevoerd waarbij de gehele cyclus van evidence based onderwijsvernieuwing wordt doorlopen: van probleem analyse tot en met het schrijven en presenteren van de resultaten, afgestemd op de eigen doelgroep. Het eindniveau van de thesisopdracht is een wetenschappelijk artikel dat publiceerbaar is in een peer reviewed journal. De deelnemers worden in deze fase begeleid door een ervaren onderzoeker uit het TIER-consortium. Naar eigen inzicht en behoefte, en mede afhankelijk van de onderzoeksvraagstelling en het onderwerp, kan men een voorstel doen voor een tweede begeleider met vakdidactische achtergrond. Gedurende de thesisfase wordt een internationale excursie aangeboden.

Share this page:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail