Eindconferentie NRO-project 30 oktober 2018

Verbeterde aansluiting mbo-hbo. Wat werkt?

In de periode 2015-2018 is er onderzoek verricht naar de aansluiting mbo-hbo. Graag delen wij de eindresultaten met u!

Programma:

13.30-14.00 uur        Ontvangst met koffie en thee

14.00-14.30 uur        Opening vanuit Ministerie OCW

14.30-15.00 uur        Verklaringen voor uitval & switch: waar ligt het aan?

15.15-15.45 uur        Hoe verbeteren mbo- en hbo-instellingen de doorstroom? Hoe werkt dat?

15.45-16.00 uur        Presentatie Reflectiemodel

16.00-16.25 uur        Discussie. Hoe verder? Waar liggen oplossingen? Landelijk, regionaal?

16.25-16.30 uur        Afsluiting onderzoek

Dit alles onder begeleiding van Joost Hoebink (de meest gevraagde dagvoorzitter van Nederland!).

Klik hier voor aanmelding en/of meer informatie.

Maastricht University is ranked 56th in the WUR rankings for Education!

WUR Rankings

This is the first time that the education-category is ranked. Maastricht University is ranked at place 56 out of 100.

Within this topic the following UM-programmes were taken into account:

  • TIER/Teachers Academy
  • 5% of SBE
  • and 10% of FHML

WUR Rankings
The Times Higher Education World University Rankings judge world class universities across all of their core missions – teaching, research, citations, international perspective and industry income.

SNS Stockholm logo

TIER-collega Carla Haelermans presenteert onderzoeksrapport over digitale tools in onderwijs in Stockholm

TIER-collega Carla Haelermans presenteerde op vrijdag 13 oktober 2017 in Stockholm haar onderzoeksrapport over digitale tools in het onderwijs, dat ze schreef voor de Zweedse semi-overheidsorganisatie SNS.

Carla heeft haar jarenlange onderzoek naar het effect van digitale tools in het onderwijs, en de rol van de docent daarbij, gebundeld in dit samenvattende onderzoeksrapport. Ze presenteerde het rapport zowel op het door SNS georganiseerde eindcongres als voor een delegatie van het Zweedse Ministerie van Onderwijs. Het Engelstalige rapport (met Zweedse samenvatting) is hier te downloaden.

C. Haelermans presenteert in Stockholm 2017

 

Nieuw boek van TIER onderzoeker Kristof De Witte, ‘De geslaagde school’, focust op de dubbele opdracht van het onderwijs: excellentie en sociale mobiliteit

In een context van toenemende heterogeniteit in de leerlingenpopulatie, focust het nieuwe boek van TIER onderzoeker Kristof De Witte, ‘De geslaagde school’, op de dubbele opdracht van het onderwijs: excellentie en sociale mobiliteit. Het gebruikt internationale vergelijkingen en verwijst naar bewezen evidentie in het buitenland. Op die manier komt het tot enkele verrassende vaststellingen, zoals het onrustwekkende verband tussen de werking van de sociale lift en ongelijkheid op school, of tussen de werking van de sociale lift en succes op school. Het boek snijdt ook verscheidene fundamentele thema’s aan die het vanuit een originele invalshoek belicht: gelijke kansen, sociale mix, vroegtijdig schoolverlaten, aansluiting op de arbeidsmarkt, financiële educatie en financiering van het leerplichtonderwijs. Aan het einde van elk hoofdstuk volgen enkele concrete beleidsvoorstellen. Lees het boek gratis online: http://www.itinerainstitute.org/nl/boek/boek-de-geslaagde-school/

TIER hoogleraren Wim Groot, Henriëtte Maassen van den Brink en Kristof De Witte schreven mee aan een boek rond toepassingen van ‘big data’ in het onderwijs.

De overvloed aan gegevens en de komst van innovatieve, kwantitatieve en statistische methoden zorgt voor diverse uitdagingen in het onderwijs. Aangezien elke stap die een leerling neemt in de digitale wereld gevolgd, geanalyseerd en gebruikt kan worden, ontstaan er diverse manieren om ons onderwijs op een evidence based manier te verbeteren. Verdere informatie via https://www.crcpress.com/Data-Analytics-Applications-in-Education/Vanthienen-De-Witte/p/book/9781498769273

MEBIT-Alumnus start promotietraject aan TIER - Maastricht University

In september 2017 is MEBIT-alumnus François Molin een promotietraject gestart waarin hij onderzoek verricht naar de effecten van formatief toetsen met polling devices, waaronder clickers. Tijdens zijn MEBIT studie heeft hij al onderzoek gedaan naar formatief toetsen met clickers tijdens de lessen natuurkunde. Hij toonde aan dat leerlingen, die elke les formatief getoetst werden met clickers, significant beter presteerden en minder angst voor de test ervaarden dan leerlingen die niet formatief werden getoetst. In navolging hierop zal dhr. Molin onderzoek gaan doen naar de invloeden van peer assessment en het delen van leerdoelen op metacognitieve zelfregulatie en leerprestaties. Tijdens het onderzoek zullen opnieuw polling devices worden ingezet ten behoeve van het faciliteren van peer assessment en het delen van leerdoelen. 

Studenttevredenheid master MEBIT bijzonder hoog!

Resultaten Nationale Studenten Enquête 2017

 

Ouders hun kind laten ondersteunen bij het huiswerk? Let op: niet alle hulp leidt tot betere toetsscores.

Volgens TIER-onderzoekers Ariës en Cabus kunnen ouders grofweg op twee manieren betrokken zijn bij het huiswerk van hun kind. Passief betrokken zijn uit zich bijvoorbeeld in een plek verzorgen waar het kind huiswerk kan maken, communiceren met de leraar over het huiswerk, controleren of het kind het huiswerk begrijpt en controleren of het huiswerk af is. Actief betrokken ouders helpen hun kind inhoudelijk met opdrachten uit het huiswerk, helpen om het huiswerk te begrijpen, demonstreren oplossingsstrategieën of helpen om leerstrategieën te ontwikkelen.

Lees verder…

NRO onderzoek naar de voorwaarden voor succesvolle
doorstroomtrajecten mbo - hbo

Het NRO onderzoek van Kristof De Witte, Eline Sneyers en Sofie Cabus naar de voorwaarden voor succesvolle doorstroomtrajecten van mbo naar hbo werd onlangs gedeeld via de Kennisrotonde van NRO. Interventies die een succesvolle doorstroom bevorderen, zijn onder andere proefstuderen, loopbaanbegeleiding en mentoring. Verdere informatie via https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/voorwaarden-succesvol-traject-doorstroom-mbo-hbo/

TIER coordineert nieuw KA2-project Homo'poly

Homo'poly draagt actief bij aan de ontwikkeling van de interculturele dialoog, tolerantie, de gendergelijkheid en de sensibilisering ten opzichte van homoseksualiteit. Een consortium van hoger onderwijsinstellingen en middelbare scholen uit 8 landen werkt gezamenlijk aan deze opdracht via de ontwikkeling en het experimenteel testen van concreet didactisch lesmateriaal. Naast de geografische spreiding en de verschillende historische ontwikkelingen in de partnerlanden wordt het project in het bijzonder verrijkt door een Turkse een Oost-Europese partners. De verschillen met de westerse samenleving zijn ook in een genderspecifieke opvoeding terug te vinden. Onderwerpen zoals tolerantie, anders zijn, homoseksualiteit worden op een andere manier bekeken.

Meer informatie

 

 

 

 

Invloed van een ICT-tool op onderwijsprestaties en -efficiëntie

In de meeste westerse landen zijn er veel middelen vrij gemaakt om te investeren in computers, whiteboards, connectiviteit, en software. De vraag is wat deze investeringen hebben opgebracht. Schoolbesturen verantwoorden de onderwijsinnovaties vaak vanuit een efficiëntiestandpunt. Hiermee wordt bedoeld dat met een gegeven budget hogere leerresultaten behaald kunnen worden, of dat er voor de gegeven leerresultaten minder budget /personeel vereist is.

Deze rapportage is een samenvatting van een onderzoek door het Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) in opdracht van het Ministerie van OCW en met medewerking van ThiemeMeulenhoff. Het focust op de invloed van een ICT-rekentool (Gotit?!) op rekenprestaties en efficiency.

 


View the projects per university

Blijf op de hoogte, schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

Share this page:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail