Contact

+31 (0)43 388 44 29
Contactform

Opleidingsinformatie

 • MEBIT is een programma ter grootte van één jaar (60 ects), maar is opgezet als een tweejarige parttime opleiding.
 • Het is ook mogelijk onderdelen (modules) van het volledige programma te volgen, welke worden afgesloten met een certificaat van deelname
 • MEBIT resulteert in het diploma Master of Science in Evidence-based Innovation in Teaching.
 • MEBIT heeft het NiME keurmerk en is NVAO geaccrediteerd.
 • Er zijn maandelijks twee aaneengesloten contactdagen op de universiteit.

De Master Evidence Based Innovation in Teaching (MEBIT) is ontwikkeld op verzoek van het Nederlands Instituut voor Masters in Educatie (NIME), een organisatie die is voortgekomen uit de VO-Raad, die zich ten doel stelt topdocenten in het voortgezet onderwijs in staat te stellen optimaal te investeren in hun eigen beroepsontwikkeling.

Dit is wat MEBIT te bieden heeft

Leerdoelen

 • Deelnemers ontwikkelen een houding waarbij hun professionele handelen is gebaseerd op de beste beschikbare wetenschappelijke kennis.
 • Deelnemers beschikken over kennis en inzicht om zelfstandig wetenschappelijke informatie te verzamelen die aansluit op praktische vraagstukken (‘wat werkt?’), en kunnen deze informatie beoordelen op de toepasbaarheid in hun eigen schoolsituatie.
 • Deelnemers beschikken over de competentie om wetenschappelijke informatie om te zetten in praktijktoepassingen, de implementatie van onderwijsinnovaties te organiseren en de effecten van deze innovaties te meten.
 • Deelnemers beschikken over de competentie om een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek, gericht op de ontwikkeling van nieuwe praktijkrelevante kennis.
 • Deelnemers beschikken over de vaardigheid om collega’s te informeren over nieuwe en bruikbare wetenschappelijke kennis en ontwikkelingen die nuttig zijn voor de innovatie van onderwijs.

Programma
Het volledig academisch masterprogramma MEBIT is een tweejarige deeltijdopleiding, verdeeld over vier semesters van elk twintig weken. Het is ook mogelijk onderdelen van het volledige programma te volgen, welke worden afgesloten met een certificaat van deelname.

Evidence based werken
Binnen elk thema en semester van het MEBIT-programma worden de 5 stappen van evidence based werken belicht:

 • Het probleem vertalen in beantwoordbare vraag
 • Efficiënt zoeken naar de best beschikbare kennis (bewijs)
 • Een kritische beoordeling van methodologische kwaliteit en toepasbaarheid van deze kennis;
 • Een beslissing nemen op grond van de beschikbare kennis over belang, bruikbaarheid, toepasbaarheid en kosteneffectiviteit
 • Regelmatig evalueren van de kwaliteit van dit proces.

Het MEBIT-programma kent de volgende modules:

Semester 1:  Inleiding Evidence Based Werken
In deze inleidende module leert men een probleemanalyse uit te voeren binnen de context van eigen leervraag en schoolontwikkeling. Knelpunten worden beschreven in termen van problemen, interventies en gewenste effecten. Deelnemers leren in  trainingen te werken met specifieke tools voor het opsporen en beschikbaar maken van benodigde publicaties.  Deelnemers leren publicaties te beoordelen, en hoe de inhoud kan worden verwerkt tot een geïntegreerde analyse en bespreking van onderzoeksresultaten. In de virtuele leeromgeving wordt individuele begeleiding geboden door een schrijfcoach. In de tweede fase becommentariëren de deelnemers elkaars werk via peer-review, ook in de virtuele leeromgeving. De resultaten van de literatuur review worden verwerkt in een afzonderlijk memorandum. Hiermee worden de deelnemers geschoold in het ontwikkelen van docentgerichte beschrijvingen van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek die de schoolontwikkeling kunnen ondersteunen. Ter afsluiting van de module worden beide documenten gepresenteerd in een seminar tijdens de contactdagen.

Semester 2: Ontwerp & Planning
In het tweede semester wordt opnieuw een literatuurstudie uitgevoerd in combinatie met een probleemanalyse binnen de context van de eigen schoolontwikkeling. De resultaten zijn de basis voor het ontwerp van een empirisch onderzoek dat in het aansluitende derde semester zal worden uitgevoerd in de eigen school. Colleges, werkcolleges en groepsbesprekingen tijdens de contactdagen zijn naast de persoonlijke begeleiding in de virtuele leeromgeving direct ondersteunend bij het schrijven van een projectontwerp voor begeleid onderzoek in het volgende semester. Samenwerking tussen deelnemers middels peer review en presentatie in een afsluitend seminar zijn ook van toepassing in het tweede semester, alsmede het schrijven van een tweede memorandum over lopend onderzoek.

Semester 3: Kennisontwikkeling
Het derde semester is bestemd voor de uitvoering van onderzoek dat in de voorafgaande fase werd ontworpen. In deze programmafase wordt in de ondersteunende colleges het accent gelegd op analyse, synthese en presentatie van resultaten op basis van empirisch onderzoek. De collegereeks M&S die is gestart in het eerste semester wordt in dit derde semester afgesloten. Parallel aan de uitvoering van het onderzoek in de zelfstudiefase schrijven de deelnemers een thesisvoorstel voor het laatste semester. De uitvoering van de opdracht en de beoordeling van de resultaten in het derde semester komen langs dezelfde weg tot stand als in beide voorgaande semesters: individuele begeleiding in virtuele leeromgeving door de schrijfcoach in aanvulling op ondersteunend onderwijs tijdens contactdagen, peer review, het schrijven van een memorandum en de presentatie van de resultaten in een seminar. Er wordt een begin gemaakt met de thesis. In dit semester wordt in het bijzonder gewerkt aan het formuleren van de probleemstelling.

Semester 4: Van bewijs naar beleid
Het vierde semester is volledig gericht op de afrondende thesis: het zelfstandig integreren van studie en onderzoek tot een schriftelijke en persoonlijke presentatie van onderzoeksresultaten. Hier wordteen nieuw onderzoek uitgevoerd waarbij de gehele cyclus van evidence based onderwijsvernieuwing wordt doorlopen: van probleem analyse tot en met het schrijven en presenteren van de resultaten, afgestemd op de eigen doelgroep. Het eindniveau van de thesisopdracht is een wetenschappelijk artikel dat publiceerbaar is in een peer reviewed journal. De deelnemers worden in deze fase begeleid door een ervaren onderzoeker uit het TIER-consortium. Naar eigen inzicht en behoefte, en mede afhankelijk van de onderzoeksvraagstelling en het onderwerp, kan men een voorstel doen voor een tweede begeleider met vakdidactische achtergrond. Gedurende de thesisfase wordt een internationale excursie aangeboden.

Terugkomdagen

Maandelijks komen alle deelnemers 2 aaneengesloten dagen bijeen in Maastricht. De volgende activiteiten zijn gepland: 

Werkcolleges Methodologie & Statistiek
Theoretisch en praktisch wordt in het M&S-programma de basis gelegd voor het doen van onderzoek tijdens het MEBIT programma. M&S is niet alleen van belang bij het zelf uitvoeren van onderzoek, maar minstens zo belangrijk bij het interpreteren en op waarde schatten van eerder gepubliceerd onderzoek. Onderzoeksdesign en beschrijvende statistiek staan centraal in het eerste semester, de toetsende statistiek in het tweede semester en meta-analyses van onderzoeksresultaten en het publiceren van onderzoeksresultaten in het derde semester. In deze fase wordt het M&S onderwijs ook individueel afgestemd op specifieke technieken die aansluiten op individuele thesis keuzes in het laatste semester.

Actualiteitencolleges Onderwijsinnovatie: de stand van zaken
In actualiteitencolleges en workshops wordt de stand van zaken op het gebied van onderwijs en onderwijsinnovatie toegelicht. Sprekers, ook van buiten de UM, zullen ingaan op onderwijskundige, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op dit terrein en speciaal aandacht besteden aan de rol van de wetenschap hierin. De volgende onderwerpen worden belicht:

 • Probleemgestuurd leren en groepsleren
 • Leren op school en persoonlijke ontwikkeling
 • Ontwerp van onderwijs
 • De leraar: ontwikkelingen op het terrein van het beroep
 • Kwaliteitszorg
 • Multicultureel onderwijs
 • E-Learning
 • Leerstandaarden
 • Leerproblemen
 • Onderwijsbeleid

Vaardigheidstrainingen: Organisatie van innovatie
Deelnemers aan het MEBIT-programma worden getraind in het toepassen van de evidence based principes bij innovaties in het onderwijs. Maar van hen wordt ook verwacht dat zij inzake dit onderwerp een voortrekkersrol gaan spelen binnen de eigen schoolorganisatie. Daartoe worden ze getraind in een aantal vaardigheden dat deze rol ondersteunt, zoals leiderschapskwaliteiten en sociale vaardigheden. 

Workshops: Onderzoek in en voor de praktijk
Ervaren onderzoekers binnen het Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) geven regelmatig workshops over het opzetten en uitvoeren van projecten die zijn gericht op innovaties en ondersteuning van beleid. 

Buitenlandse studiereis
De studiereis in het tweede studiejaar staat in het teken van de verbreding van het blikveld. De twee jaar die het MEBIT-programma in beslag neemt, vinden geheel in de Nederlandse context plaats. Weliswaar wordt internationale literatuur bestudeerd, de interpretatie en toepassing daarvan worden in Nederlands perspectief geplaatst. Tijd om de blik te verbreden. Hoe is het onderwijs in het buitenland ingericht?

De studiegids MEBIT 2017-2018 kunt u hier vinden.